Nejčastější dotazy

1. Kde se nachází Mezinárodní logistické centrum PREMAKO a.s.?

Mezinárodní logistické centrum (dále MLC) PREMAKO se nachází 2 km od hranice s Ukrajinou na křižovatce cest č. 555 a 552 v blízkosti města Velké Kapušany a v blízkosti železniční hraničí přechodové stanice Maťovce / Užhorod. Přes MLC prochází širokorozchodná trať, která pokračuje až do US Steel Košice. GPS poloha MLC je: N48.33 ° E22.6 °.

2. Jaké zboží je možné v MLC překládat?

V MLC je možné překládat:

3. Jaké zboží MLC nepřekládá?

V MLC není možné přeložit sypké zboží ze speciálních samovýsypných vagonů (chopperů) a kapalné zboží.

4. Může se v MLC zboží skladovat?

V MLC je možnost zboží uskladnit v krytém skladu, na volné zpevněné ploše a v celním skladu.

5. Které překládkové terminály existují v MLC?

MLC není rozčleněno do samostatných terminálů. Samostatné terminály dle vybraných komodit budou postupně budovány při rozšiřování logistického centra. Předběžně se uvažuje s výstavbou terminálu přímé překládky, terminálu hutního terminálu, uhelného terminálu, automobilového terminálu, terminálu na dřevní hmoty a terminálu pro překládku sypkého zboží z chopperů. V případě zájmu zákazníků a investorů jsme připraveni řešit i kontejnerový terminál nebo terminál pro přečerpávání kapalného materiálu. Pro překládku těžkého zboží a kontejnerů bude v 1. pololetí 2012 uveden do provozu portálový jeřáb s předpokládanou nosností 35 tun. Pro zvyšující se zájem o překládku krytých vagonů vybudujeme v roce 2012 zastřešenou překládkovou rampu speciálně sloužící k tomuto účelu s možností překládky vagonů, ale i nakládky LKW. Současně je plánována linka na plnění big-bagů.

6. Funguje v rámci MLC celní sklad?

V MLC je zřízen veřejný celní sklad typu A.

7. Je v Maťovcích celní agentura? Je možné zajistit celní řízení na vstupu do EU a tranzitem EU?

Všechny celní služby, včetně služeb daňového zástupce, zabezpečuje přímo společnost PREMAKO a.s. Společnost má uzavřenou smlouvu s Tatra bankou a.s. o zajištění ručení za celní dluh a pojištění celního dluhu u pojišťovny Union.

8. Je v Maťovcích Celní úřad Slovenské republiky?

V Maťovcích je umístěna pobočka celního úřadu Michalovce, která zajišťuje nepřetržitě 7 dní v týdnu všechny celní úkony týkající se dovozu, vývozu a tranzitu zboží.

9. Které společnosti zajišťují železniční dopravu z Užhorodu do Maťovců a obsluhu vlečky MLC?

V současné době všechny činnosti zajišťuje ZSSK CARGO.
PREMAKO a.s. spolupracuje is dalšími dopravci, kteří jsou připraveni poskytovat své služby.

10. Jakým množstvím kamionů disponuje společnost PREMAKO a.s.?

Společnost nevlastní kamiony. Spolupracuje s více než 20 dopravci z Polska, Maďarska, České republiky i Ukrajiny. Zajišťuje přepravu všemi druhy souprav.

11. Jaká je maximální hmotnost zboží, které může být přeloženo v MLC?

V MLC je v současnosti možné překládat kusové zboží do maximální hmotnosti 18 tun. Pro překládku těžšího zboží a kontejnerů bude v 1. pololetí 2012 uveden do provozu portálový jeřáb s předpokládanou nosností 35 tun.

12. Je možné v MLC překládat nadrozměrné zásilky?

Ano, je to možné. Ovšem při překládání zásilek s překročenou ložnou mírou u vývozu z EU je nutné schéma nakládky a upevnění, které se předem za poplatek odsouhlasuje s odbornými pracovníky Ukrajinské železnice;
u dovozu do EU všechny činnosti zajišťují pracovníci MLC.

13. Jaká je velikost kryté skladovací plochy pro suché překládky / nakládky?

V současné době je v MLC k dispozici 1 700 m² kryté plochy. V procesu rozšiřování MLC je připravena výstavba i dalších skladů.

14. Existuje možnost skladování zboží s předepsanou teplotou manipulace / skladování?

V současné době v MLC nejsou k dispozici takové prostory.

15. Do jakých druhů širokorozchodných vagonů je možné v MLC překládat zboží?

Jsme schopni přeložit zboží do všech druhů vagonů, kromě chopperů a cisteren.

16. Jaké druhy zboží bude možné překládat v terminálu pro překládku chopperů?

Počítáme s překládkou chemických produktů (např. draselné soli, průmyslové a posypové soli, síran amonný, močovina, hnojiva) a z nechemického zboží např. dřevěné pelety, řepka, slunečnice, kukuřice

17. S kterými spedicemi (vlastníky vagonů) ve státech bývalého SNS PREMAKO a.s. spolupracuje?

Spolupracujeme např. se společnostmi TransRail, RailService, Novaja perevozočnaja kompanija, 1.a 2. Gruzovaja kompanija, Intertransgroup.

18. Jaké povinnosti má MLC aktuálně k zpětnému vytížení vagonů rozchodu 1520 mm, které přicházejí do Maťovců?

Žádné. V případě, že se širokorozchodné vagony vracejí zpět prázdné, pracovníci MLC jen vystaví konosament SMGS podle dispozic majitele vagonů a podají vagon na přepravu. V případě, že je požadavek na nakládku na širokorozchodné vagony, MLC zajistí nakládku a odeslání naložených vagonů.

19. Zajišťuje PREMAKO a.s. přepravu kontejnerů?

PREMAKO a.s. zabezpečuje námořní i železniční přepravu. V rámci ní zabezpečuje intermodální dopravu v celém rozsahu, včetně států bývalého SNS. Pro tyto přepravy zajišťuje i kontejnery.

20. Jak se provádí přeprava do MLC – kamiony nebo železničními vagony?

MLC má multimodální charakter. Návoz a rozvoz zboží se provádí dle přání zákazníka – kamiony nebo železničními vagony. MLC poskytuje komplexní služby – zajistí překládku, skladování zboží, celní služby, ale i přepravu zboží ke konečnému zákazníkovi.

21. Má společnost PREMAKO a.s. vlastní smlouvu se ZSSK CARGO nebo jinými
železničními společnostmi?

PREMAKO a.s. má uzavřené smlouvy o dovozních cenách s ZSSK CARGO a ČD CARGO. Spolupracuje také s významnými evropskými spedičními firmami a železničními dopravci.

22. Realizuje MLC Maťovce překládku do soukromých vagonů rozchodu 1435 mm?

Ano, společnost PREMAKO a.s. zabezpečuje překládku a přepravu i v soukromých vagonech. Tyto vagony si dodává zákazník sám nebo je za poplatek nájmu zajistí PREMAKO a.s.

23. Jak probíhá předávání a přebírání naložených vagonů jedoucích do a ze zemí bývalého SNS?

Naložené vagony přebírají a předávají na jedné straně zaměstnanci MLC a na druhé straně agenti a vozmistři ukrajinských železnic, jejichž pracoviště je v železniční stanici Maťovce.

24. Má širokorozchodná trať Maťovce – Užhorod SMGS a CIM status?

V železniční stanici Maťovce musí být provedena změna přepravního režimu pro zásilky, které tranzitují přes území SR. Pro zásilky ve směru východ – západ z režimu SMGS na režim CIM a pro zásilky ve směru západ – východ z režimu CIM na režim SMGS. Tuto změnu přepravního práva v MLC samozřejmě zajišťujeme.

25. Jaké existují všeobecné obchodní podmínky, odpovědnost a záruky?

PREMAKO a.s. pracuje podle zasílatelské podmínek Svazu logistiky a zasilatelství SR, Obchodního zákoníku a dvoustranných dohod se zákazníky. Od roku 2004 je ve všech hlavních činnostech zaveden a udržován systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2008.

26. Má PREMAKO a.s. uzavřené pojištění odpovědnosti zasilatele?

PREMAKO má uzavřené pojištění, které jsou potřebné pro zasilatelskou a překládkovou činnost:

27. Je možná v MLC úprava zboží před nebo po přepravě?

Ano je. MLC zabezpečuje pro zákazníky i tyto služby. Např. balení a přebalování, třídění zboží, paletizace a paketizace zboží.

28. Jaké další služby kromě překládky MLC nabízí?

MLC nabízí např. tyto služby – zastupování v celním řízení, služby daňového zástupce, výměna faktur, vyhotovení nákladních listů za zákazníka, vážení zboží závěsnou váhou.

29. Poskytuje společnost PREMAKO a.s. i logistické služby?

Společnost PREMAKO a.s. nabízí služby v železniční, silniční i námořní dopravě.

30. Jaká zařízení se používají při překládce zboží?

MLC při překládce využívá 3 portálové jeřáby s nosností 10 – 20 tun, mostový jeřáb, autojeřáb, vysokozdvižné vozíky a hydraulické nakladače.